Арктогея: манифести (на киргизском языке)

Арктогея: манифести (на киргизском языке)

Сообщение Валентин Чередников 02 апр 2010, 16:22

Перевод, величие которого трудно переоценить. Дело Курёхина живо!

Арктогея – сезме-сез "ТYндYк ОлкYсY" дегенди билдирет. Жер жYзYнeн эбак жок болгондой эле, элдин тYбeлYктYY эмес эсинен чыгып кеткен бул мифологиялык континент бир мезгилдерде ТYндYк Уюлда жайгашкан. Аны менен кошо адат-салттарга жана диндерге жарык чачкан, чечкиндYY кайра тYзYYчY маани берген ТирYYлYктYн eзeгYДYйнeнYн ТYркYгY жок болуп, изин жашырды.

Арктогея бул жок болуп кеткен борбор. Ал азыркы адамзат YчYн жок нерсе, ошондуктан мындай адамзаттын келечеги жок жана ал тез арада жер YстYнeн жок болот.

Акыркы адамдар...

Алар Жарыкчылык жана Жан жeнYндe, жаныбарлардын жана заттардын ички eлчeмдeрY жeнYндe, гравитациялык жана кара кYчтeрдY женYYнYн баатырдык жолу жeнYндe жана концентрациондук Ааламдын чынжырынан Абсолюттук Боштондукка чыгуу кыймылы жeнYндe эч нерсе билгилери келишпейт.

Арктогея эч ким алек болбогон нерсе менен иштеп, эч ким коргобогон нерсени коргоп, эч ким кYрeшпeгeн, апокалиптикалык кeпчYлYк анын абсолюттук бийлигин тааныгандар менен кYрeшeт.

Мейли, Jedem das Sein.

Бул проблема биринчи кезекте - метафизикалык жана онтологиялык. Бирок метафизика eз тамырында конкреттYY чындыктан эч ажырабайт. "Имманенттик кYчтeрдYн" катаал бийлигине eзYнYн кул сымал макул болуп багынып бергендер гана eзYн акташ YчYн ушундай деп ойлошот. Ошондуктан каршы туруу турмуштун бардык сфераларын камтып, эн жогорку, асман кYчтeрY менен тозоктун кошуундарынын ортосунда болуп жаткан азыркы айыгышкан кармаштардан тартып, эн тeмeнкY, саясый, экономикалык жана турмуштук кармашууга чейин жалпы.

Ото аз, эч кимге тYшYнYксYз, азыркы дYйнeгe такыр дал келбеген, eзгeчeлeнгeн, дифференцияцияланган Арктогеянын адамдары бYгYнкY кYундeгY бардык апокалиптикалык падышачылыкты кандай танса, ошондой эле жалпылык менен атаандаш дYйнeнY, Адат-салт дYйнeсYн, Уюл дYйнeсYн. ТирYYлYк дYйнeсYн жана Актогея дYйнeсYн даназа кылышат. Антихрист кудай тилинен башка дагы геосаясий, имманенттик социалдык мааниге ээ. БYгYнкY кYндe бул каардуу персонаждын эн чегине жеткен жана толук тарыхый калыптанган формасы болуп либералдык Батыш, СССР менен болгон "кансыз согушта" женишке жеткирип, "жаны дYйнeлYк тартип" кебетесинде планетардыкYстeмдYктYн негиздерин орноткон анын системасы жана идеологиясы экени ачык болду.

Бул бийликке, атлантикалык "балээ империясы" АКШга жана либералдык-капиталисттик моделге каршы турууну бардык жактан жана бардык формада колдоо зарыл. Анын чыныгы сапаттарын билбей туруп, антихристке ким каршы чыкса, ал биздин урмат-сыйыбызга татыктуу жана биз аны менен биргебиз.

Эгерде муну экономикалык жагдайдан социализмдин капитализмге каршы турушу катары алып карасак, - жакшы. Эгерде атлантикалык агрессияга улуттук тYптeлYY каршы коюлса, - бул дагы жакшы. Эгерде "жаны дYйнeлYк тартип" руханий, диндик коркунуч катары кабыл алынса, - бул дагы жакшы. Эгерде бул каршылыктын негизинде эч нерсеге байланышпаган кeркeм, табиттик туюнуу турса, - бул деле жакшы.

Иш жYзYндe бул денгээлдин бардыгы eз ара байланышта. Мунун бардыгы бир туюп-билYY планынын элементтери, анткени эн катаал апокалиптикалык кeзeмeл системасы учурунда дагы ал жeнYндe эч тYшYнYгY болбосо деле Актогеяга берилген адамдар болот жана болушу керек.

Биз эбегейсиз идеологиялык ишти жYргYздYк, анын сезилерлик жыйынтыктары биздин китептерде, жарыялоолордо, программаларда, чыгып сYйлeeлeрдe жана статьяларда чагылдырылган.

Бирок, негизгиси алдыда.

Мына азыркы дYйнеге каршы туруунун формулалары -

Православие (революциялык + эзотерика-исихазмдык)
Ислам (иран, шиизмдик, революциялык + суфизм)
Традиционализм
Консервативдик Революция
Национал-большевизм
YчYнчY Жол
Евразийство (+ неоевразийство)
Россия
Социализм
Исламий социализм
Национализм
Нонконформизм
Анархизм ондон (жана солдон)
Социалдык Революция
Экстремизм
Альтернативалык геосаясат
Маданий радикализм
Хард-мистицизм
Субверсивдик конткультура
Хард-оккультизм
Континентализм (геосаясатта)
Апокалиптикалык террор
Тантризм
Дзог-чен
Эсхатологизм
Жаны Он ( "Nouvelle Droite" франко-италий мааниде, бирок "new
right" англосаксон мааниде эмес )
Жаны Сол
Антикапитализм
Революциялык синдикализм
Акыркы Империя
Жаны Эон
Коркунучтуу Сот
жана бир нече синонимдер дагы (Армин Мелер боюнча)...

Мына биз жумушубуздо борбордук инсандар (архетиптер) -

Рене Генон
Юлиус Эвола
Прототоп Аввакум
Карл Маркс
Константин Леонтьев
Жорж Сорель
Эрнст Юнгер
Барон Унгерн
Мартин Хайдеггер
Эрнст Никиш
Николай Устрялов
Артур Мюллер ван ден Брук
Карл Хаусхофер
Дьордь Лукач
Фридрих Ницше
Жан Тириар
Федор Достоевский
Карл Шмитт
Жорж Батай
Герман Вирт
Жан Парвулеско
Карл Юнг
Лев Гумилев
Герберт Маркузе
Ги Дебор
Готтфрид Бенн
Николай Трубецкой
Рамиро Ледесма Рамос
Борис Савинков
Петр Савицкий
Николай Клюев
Лотреамон
Аятолла Хомейни
Жан-Поль Сартр
Али Шариати
Анри Корбен
Луи-Фердинанд Селин
Мирча Элиаде
Алистер Кроули
Эзра Паунд
Шри Рамана Махариши
Жиль Делез
Артюр Рембо
Михаил Бакунин
Жорж Дюмезиль
Ален де Бенуа
Че Гевара
Джонни Роттен
жана башкалар...

Арктогея, жок материктин тандалмалары, жок eлкeнYн тeрeлeрY бардык тараптарга кыймылдап жатат. Бул жашырын кYчтYн жакынкы учурда актуалдуу боло турган айланма агрессиясы. ГYл чанактары бардык тарапка бирдей чачырап ачылат, аларга он солду танган, eйдe тeмeнкYнY жокко чыгарган бир сызыктуу траектория закону баары бир. Мындай бир eлчeмдYY логика-орто кылымдагы универсалиялар жeнYндeгY талаш-тартыштардан бери жок кылуунун кара ниет агенттери даярдап келе жаткан эбегейсиз зор акыл-эске жасаган былык иши. Руханий артка кетYYнYн биринчи кабарчылары номиналисттер болгон, андан кийин желмогуз Декарт (анын жийиркеничтYY ысмы кылымдан кылымга каргышка калсын) келди. Андан сон жадатма (бирок акыйкатчыл) Кант. Андан кийин позитивизм жана неопозитивизм. Бардык бул линия "саат" деген метафораны талап кылат, а кийинчерээк Ламетри тактаган тезисте - "адам-машина" делет. Эгерде мындай болсо, анда анын ан-сезими "механизм"

Арктогеянын эли YчYн адам - "жашырын периште", анын ан-сезими, - гул. Алар биз менен кYрeшeт (ийгиликтYY). Биз аларга каршы чыгабыз (бирок дээрлик дайыма женилебиз).

Тарыхтын логикасы ушундай. Биз барда - ал бYтпeйт (Фукуяма эмнени айтса дагы).

Бирок биз аларды женYYчY кYн дагы келет. Бул жениш акыркы жана кайталангыс болот. Endkampf und endsieg. Башка убакыт болбойт. Бизге кошулгула, болбосо эртен кеч болуп калат.

A B I S S U S A B I S S U M I N V O C A Thttp://rossia3.ru/ideolog/nashi/kirgiz
Аватара пользователя
Валентин Чередников

 
Сообщений: 398
Зарегистрирован: 05 ноя 2009, 15:52

Re: Арктогея: манифести (на киргизском языке)

Сообщение Максим Журкин 02 апр 2010, 16:32

Чрезвычайно занимательно. Хотя есть с чем поспорить.
Аватара пользователя
Максим Журкин

 
Сообщений: 188
Зарегистрирован: 17 дек 2009, 18:00

Re: Арктогея: манифести (на киргизском языке)

Сообщение Валентин Чередников 02 апр 2010, 16:37

Безусловно, есть с чем. Я например, не вполне согласен со следующим: "Андан сон жадатма (бирок акыйкатчыл) Кант". Он не скучен, и всё-таки иногда лукавил.
Аватара пользователя
Валентин Чередников

 
Сообщений: 398
Зарегистрирован: 05 ноя 2009, 15:52

Re: Арктогея: манифести (на киргизском языке)

Сообщение Алексей Ильинов 02 апр 2010, 17:04

Вот она, сложность то цветущая евразийская! Помнится, была когда-то и киргизская "Арктогея" в конце 1990-х - начале 2000-х. Было что-то вроде "Арктогея-Фрунзе" с флагом Кыргызстана на веб-страничке. Эх, и сайт был хороший. Со ссылками на какие-то дивные контркультурные ресурсы, которые, увы, ныне безвозвратно погибли. Какое было время... Сетевая Партия "Тамплиеры Пролетариата", сайт "Новое Сопротивление" (погибший, увы!), расцвет Imperium.Lenin.Ru, "Вековка" фоминская, старая классическая "Арктогея" (новая то кому ныне интересна?)... ВЕРЮ, БРАТЬЯ, ЧТО МЫ, ИНТЕРТРАДИЦИОНАЛИСТЫ И ПРИМОРДИАЛЬНЫЕ КОММУНИСТЫ-АРХЕОКРАТЫ, ВЕРНЁМ УТРАЧЕННУЮ НЕКОГДА МАГИЮ! :D
"Vielleicht wird das Dritte Reich ein germanisch-slawisches Reich des noch seiner Entdeckung harrenden östlichen Christentums sein" (Erich Müller-Gangloff)
Аватара пользователя
Алексей Ильинов

 
Сообщений: 5353
Зарегистрирован: 24 ноя 2009, 14:43


Вернуться в "Арктогея" и другие


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

cron